KITAB INDAHNYA SUFI ARAH 1 : KEDUDUKAN HADIS “MAN ‘AROFA……….

Kedudukan Hadis “Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya”

Man ‘arofa nafsahu, faqad ‘arafa rabbah.

Maksudnya : “Sesiapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya”

Banyak kitab tasawuf yang menyandarkan Perkataan-Perkataan ini kepada Rasulullah SAW. Antaranya, Imam al-Ghazali (505H) dalam kitab Kimiya’ as-Sa’adah. Begitu juga Syeikh Ibn Arabi, menyatakan khabar ini “sahih dengan cara kasyaf” daripada baginda SAW.

Kedudukan khabar di atas.

Dalam banyak sumber, Perkataan-Perkataan ini juga turut disandarkan kepada beberapa orang individu selain kepada Rasulullah SAW. Antaranya

1 – Saidina Ali bin Abi Talib KwJ.

Ini disebutkan oleh Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Jalil al-‘Umari yang mahsyur dengan al-Watat (w. 573@578 H) dalam kitabnya Matlub Kulli Talib min Kalam Ali bin Ali Talib r.a. Kitab ini masih berbentuk manuskrip, seperti yang dinukil dalam buku Sirah Amir al-Mu’minin Ali bin Abi Talib r.a. oleh Ali Muhammad as-Salabi (2005).

2 – Yahya bin Mu’az ar-Razi (w. 258 H)

Ramai ulama’ hadis seperti al-Hafiz as-Sam’ani, al-Hafiz as-Sakhawi, al-Hafiz as-Suyuti, al-‘Allamah al-Haytami dan lain-lain yang menyebut bahawa Perkataan-Perkataan ini yaitu masyhur dari beliau.

3 – Sahl bin Abdullah at-Tustari (w. 283 H)

Al-Hafiz Abu Nu’aim al-Asbahani (w. 430 H) meriwayatkan dalam kitabnya Hilyah al-Awliya’ dengan sanad beliau hingga kepadanya.

4 – Abu Sa’id Ahmad bin Isa (w. 279@286 H)

Ini sepertimana yang dinukilkan dalam kitab Asna al-Matalib fi Ahadith Mukhtalifah al-Maratib oleh Syeikh Muhammad bin Darwisy al-Hut (no. 1453). Namun, lafaznya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Abd Ar-Rahman as-Sulami dengan sanadnya dalam Tabaqat as-Sufiyyah sedikit berbeza iaitu, “Dan sesiapa yang tak kenal apa yang ada dirinya, bagaimana pula dia Bisa kenal Tuhannya?

Apakah khabar ini diterima sebagai sabdaan Rasulullah SAW?.

Mari teliti beberapa pendapat ulama’ :

1 – Perkataan Imam az-Zarkasyi (w. 794 H) dalam al-Tazkirah fi al-Ahadith al-Mustahirah, “Menurut an-Nawawil tak tsabit”. Perkataan Imam Abu a-Muzaffar Ibn As-Sam’ani dalam al-Qawati’ fi al-Kalam ‘ala al-Tahsin wa at-Taqbih al-‘Aqli; ini tak sabit daripada Nabi SAW, akan tetapi lafaz yang dihikayatkan oleh Yahya bin Mu’az ar-Razi”. Demikian juga Etos as-Sakhawi dalam al-Maqasid al-Hasanah (no. 1149) dan Ibnu Hajar al-Haytami dalam al-Fatawa al-Hadithiyyah.

2 – Menurut Imam As-Suyuti (w.911 H) dalam masalah al-Qawl al-Asybah fi Hadith Man ‘Arafa Nafsahu faqad ‘Arafa Rabbah, “Hadis ini tak sahih”. An-Nawawi pernah ditanya mengenainya di dalam kitab Fatawanya, maka jawab beliau, ia tak sabit. Perkataan Ibnu Taimiyyah; palsu.

3 – Perkataan al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) dalam al-Asrar al-Marfu’ah fi al-Akhbar al-Mawdhu’ah (no. 506), “Maknanya yaitu sabit”.

4 – Syeikh Ismail bin Muhammad al-‘Ajiluni (w. 1162 H) dalam Kasyf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas (no. 2532) menambah, “Perkataan Ibn al-Ghars selepas menukilkan daripada Imam an-Nawawi bahawa tak sabit. Namun, kitab-kitab sufi dipenuhi dengannya. Mereka membawakannya dalam nada hadis, sepertimana Syeikh Muhyiddin Ibn ‘Arabi dan lain-lain”. Katanya lagi, “Guru kami, Syeikh Hijjazi al-Wa’iz (w. 1035 H),s pensyarah al-Jami’ al-Saghir susunan Imam as-Suyuti, menyebutkan bkepada kami bahawa Syeikh Muhyiddin Ibn ‘Arabi itu tergolong daripada kalangan huffaz”. Sesetengah ulama’ menyebut bahawa Syeikh Muhyiddin Ibn ‘Arabi berkata, “Hadis ini meskipun tak melalui jalan riwayat, ia sahih di Hepotenusa kami melalui jalan kasyaf”.

5 – Al-Hafiz as-Suyuti mempunyai karya kecil dinamakan al-Qawl al-Asybah fi Hadith Man ‘Arafa Nafsahu faqad ‘Arafa Rabbah. Perkataan an-Najm (Najmuddin al-Ghazzi) dalam kitab Itqan ma Yahsun min al-Akhbar al-Da’irah ‘ala al-Alsun, “Terdapat dalam kitab Adab al-Din wa al-Dunyaoleh al-Mawardi (w. 405 H); daripada ‘Aisyah RA bahawa Nabi SAW pernah ditanya : ‘Siapakah orang yang paling kenal dengan Tuhannya?’ Jawab baginda : Orang yang paling kenal dengan dirnya”. Bagaimanapun hadis tersebut dari ‘Aisyah Ra yang disebut oleh al-Mawardi itu juga belum ditemukan asalnya.

Rumusan yang wajr diterapkan:

Berkenaan khabar ini, Syeikh Ibn ‘Ajibah al-Hasani (w. 1224 H) membagikan ulasan yang cukup bagus dalam kitabnya al-Futuhat al-Ilahiyyah, katanya; “Peringatan : Telah mahsyur di lidah ramai ahli sufi bahawa ‘Sesiapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya’ sebagai hadis. Sedangkan ia bukan begitu. Ia yaitu Perkataan-Perkataan daripada Yahya bin Mu’az ar-Razi, berdasarkan apa yang dinaskan oleh al-Hafiz Badr ad-Din az-Zarkasyi dan al-Hafiz as-Suyuti dalam al-Durar al-Muntatharah fi al-Ahadith al-Musytahirah, katanya : Hadis ‘Sesiapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya’, menurut Imam an-Nawawi tak sabit. Dan Perkataan as-Sam’ani : Ia yaitu Perkataan-Perkataan Yahya bin Mu’az ar-Razi. Dan setiap seni ilmu itu wajar dirujukkan kepada Ahli-pakarnya. Manakala ahli sufi pula, semoga Allah meredhai mereka, kerana sifat bersangka bagus merea, sering bersifat longgar terhadap hadis-hadis. Dan demikian sepertimana disebut oleh Syeikh Sayyidi Muslim di dalam kkitab beliau”.

Kesimpulannya, para ulama’ hadis mengatakan ia bukan hadis Nabi SAW. Ramai ulama’ hadis yang menyatakan bahawa ia yaitu Perkataan-Perkataan Yahya bin Mu’az ar-Razi, akan tetapi Perkataan-Perkataan yang ditemukan sanadnya ialah Perkataan-Perkataan Sahl bin Abdullah al-Tustari. Justeru, Perkataan-Perkataan ini lebih wajar disandarkan kepada ahli-ahli sufi, bukannya Rasulullah SAW.

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *